Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kiany aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het internet. Wanneer door Kiany gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kiany deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

2. Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief de verzendkosten. Alle prijzen staan voor één artikel, of het moet anders vermeld staan. Op foto’s worden soms meerdere artikelen tentoongesteld om een idee van het geheel te kunnen weergeven, maar dit betekend niet dat de prijs is voor al de artikelen op de foto’s. U krijgt slechts één artikel zoals omschreven in de omschrijving, of het moet anders vermeldt staan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of typefouten. Kiany behoudt zich het recht voor om ook na het tot stand komen van de koopovereenkomst wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere heffingen en/of belastingen aan u door te berekenen.
Met ingang van 1 januari 2020 is Kiany vrijgesteld van BTW.

3. Artikelen bestellen

Alle artikelen die op de site staan kunnen besteld worden, mits deze niet uitverkocht of gereserveerd zijn. U ontvangt automatisch een e-mail met een bevestiging van uw bestelling. Mocht een artikel desondanks toch al verkocht of uitverkocht zijn, dan kunt u geen rechten ontlenen aan uw koopopdracht. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

4. Reservering artikelen

Artikelen worden 7 dagen voor uw gereserveerd. Als er binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, dan vervalt de reservering en heeft Kiany het recht de artikelen door te verkopen aan derden.

5. Betaling

Betaling dient vooraf te geschieden onder vermelding van uw postcode, huisnummer en ordernummer. Het totale orderbedrag wordt overgemaakt op KNAB Bankrekeningnummer NL38 ASNB 8821 0804 71  t.n.v. Kiany te Darp. Na betaling wordt het artikel binnen 7 werkdagen met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand) naar u verstuurd. Bij contante betaling, maakt de klant een afspraak wanneer de bestelling wordt opgehaald en contant betaald wordt.

6. Levertijd

Voor sommige artikelen geldt een levertijd. Dit staat bij het artikel vermeldt en/of wordt aangegeven in de omschrijving van het artikel.

7. Verzending

Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Dit is geheel voor risico van de koper. Bestellingen worden als pakketpost via PostNL verstuurd.  Verzending onder Rembours is niet mogelijk. Bij levering naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Verzendkosten binnen Nederland:
Bestellingen tot € 40,- = verzendkosten € 4,95
Vanaf € 40 (excl. verzendkosten) = Gratis verzending binnen Nederland.

Let op:
PostNL is 16-10-2019 gestopt met de tweede bezorgpoging. Van de pakketten waarbij de eerste bezorgpoging niet slaagt (95% van de pakketten worden bezorgd bij de eerste bezorgpoging), slaagt ook vaak de tweede bezorgpoging niet. Nu PostNL stopt met de tweede bezorgpoging worden de pakketten die bij de eerste bezorgpoging niet geleverd kunnen worden, hierna direct bij de dichtstbijzijnde PostNL locatie afgeleverd.

8. Risico-overgang

Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.  Het door Kiany geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper. Het risico op verlies of beschadiging van het product zal namelijk wél direct op de consument over gaan, indien hij de buren zelf heeft aangewezen als “bezorgadres”.

9. Garantie

Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.

Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:

  1. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
  2. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
  3. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
  4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Kiany de wettelijke bepalingen.

10. Privacy

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en alleen gebruikt om met u in contact te treden.

11. Contact

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over uw bestelling of met andere vragen. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

12. Aansprakelijkheid

Voor de gevolgen van typefouten op deze website kan Kiany geen aansprakelijkheid aanvaarden. Kleuren van de afbeeldingen op deze website kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren van onze artikelen.

13. Ruilen/Retourneren

Kiany publiceert, verpakt en verzendt de artikelen met de grootste zorg. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met uw aankoop, dan kunt u het artikel binnen 14 dagen, op eigen kosten, retour zenden. U dient dit vooraf per e-mail te melden en het artikel dient goed verpakt te zijn. Als geen gebruikssporen en/of beschadigingen worden geconstateerd, ontvangt u het aankoopbedrag minus de verzendkosten retour. Retourzendingen onder rembours worden altijd geweigerd. Artikelen die apart besteld worden, dus niet uit onze vaste collectie komen, kunnen niet retour worden gestuurd. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild/geretourneerd worden.

14. Wijzigingen

Kiany behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

15. Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Kiany is gevestigd bevoegd, tenzij Kiany voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

16. Akkoord

Bij bestelling gaat de koper akkoord met deze voorwaarden.

17. Copyright

Het is niet toegestaan foto´s en/of teksten van de website www.Kiany.nl te kopiëren en/of te gebruiken.

18. Overmacht

In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc.) is Kiany niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

19. Contact informatie

Kiany
Oosterlaan 14
7973 JR Darp

Tel. nr.  06-25012 347

Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04081183